Click here to book your room

No. 12, Huangsi Street, Deshengmeng, Xicheng, 100120 Beijing, China
website: www.m.huazhu.com